Geloofsbelydenis Lewende Woord Standerton

Tuisblad

 

 

 

       
 


ONS GELOOFSBELYDENIS:
• Ons glo in die oorspronklike geskrewe, God-geïnspireerde Ou- en Nuwe Testament. Ons aanvaar dit as die hoogste en finale gesag vir geloof en oorvloedige lewe.
• Ons glo in een God wat vir ewig bestaan as drie persone: Vader, Seun en Heilige Gees.
• Ons glo in Jesus Christus wat van God ontvang en deur die Heilige Gees verwek is en gebore is uit die maagd Maria. Ons glo dat Hy waarlik God is en waarlik mens geword het.
• Ons glo dat God die mens na Sy eie beeld geskape het. Deur te sondig het die mens die straf van die sonde, naamlik fisiese en geestelike dood, in werking gestel.
• Ons glo in die beginsel van heteroseksuele verhoudings tussen ‘n natuurlike man en ‘n natuurlike vrou binne die grense van ‘n wettige huwelik.
• Ons glo dat Jesus Christus, volgens die Skrif, vir ons sonde as plaasvervangende offer gesterf het en dat elkeen wat in Hom glo geregverdig is op grond van Sy gestorte bloed.
• Ons glo dat Jesus Christus fisies opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en dat Hy nou as ons Hoëpriester en Voorspraak leef.
• Ons glo in die persoonlike wederkoms van ons Here Jesus Christus.
• Ons glo dat almal wat Jesus Christus deur die geloof aangeneem het en hulle van hulle sonde bekeer het, deur die Gees wedergebore is en daarom kinders van God genoem kan word.
• Ons glo in die doping in die Heilige Gees, wat ons met krag beklee en ons toegang gee tot die gawes van die Gees waarmee ons ons dienswerk kan verrig. Ons glo in die Gods-ingestelde bedieninge van die Apostel, Profeet, Evangelis, Herder en Leraar.
• Ons glo in die opstanding van beide die regverdige en die onregverdige, die ewige geseëndheid van die vrygekooptes en die ewige verbanning van almal wat die gawe van verlossing verwerp het.
• Ons glo dat die leierskap van die kerk die verantwoordelikheid dra vir die toesig en sorg van die lidmate en personeel. Waar nodig moet die leierskap Bybelse dissipline vir die beskerming van die plaaslike kerk toepas.
• Ons glo dat die een ware Kerk is die hele gemeenskap van dié wat deur Jesus Christus verlos en wedergebore is deur die Heilige Gees; en dat die kerk op aarde die karakter van die hemelse Kerk moet aanneem. Daarom is die nuwe geboorte en persoonlike belydenis van Christus noodsaaklik vir kerklidmaatskap.
• Ons glo dat die Here Jesus Chritus twee sakramente ingestel het – die Doop in water en die Nagmaal, wat as gehoorsaamheidstappe onderhou moet word tot ’n ewige getuienis aan die belangrikste feite van die Christelike geloof. Die doop is die onderdompeling van die gelowige in water as ‘n belydenis van sy of haar identifikasie met Christus se dood en opstanding, en die Here se Nagmaal is die deelname aan die elemente wat simbolies is van die Verlosser se gebroke liggaam en gestorte bloed, tot herinnering aan Sy offerdood totdat Hy kom.
• Ons glo dat daar in die Ou Testament vir Goddelike genesing voorsiening gemaak is, en dat Goddelike genesing ‘n integrale deel van die Evangelie uitmaak.
• Ons glo die Bybel leer ons dat sonder heiligmaking niemand die Here sal sien nie. Ons glo in die leer van heiligmaking as ‘n definitiewe, dog progressiewe werk van genade, wat by die nuwe geboorte begin en voortduur tot en met die voltooiing van ons verlossing.
• Die Kerk is oop vir verdere waarheid, wat die Heilige Gees uit die Skrif mag verlig.

KERNWAARDES VAN LEWENDE WOORD:


Liefde en genade
Ons sal ten alle tye God se gesindheid van liefde en genade teenoor alle mense openbaar.

Eenheid
Ons is voortdurend daaraan toegewy om onderlinge Goddelike eenheid te bewaar en enigiets te vermy en teë te staan wat onenigheid en verdeeldheid bevorder.

Toewyding
Ons gee ons algehele toewyding en getrouheid aan die visie, missie en kernwaardes van Lewende Woord.

Respek
Ons ag elke persoon as in die beeld van God geskape te wees en glo dat onvoorwaardelike liefde en respek aan hulle betoon behoort te word, ongeag van hul geslag en kulturele of sosiale status.

Diensbaarheid
In alles wat ons doen, openbaar ons ‘n gesindheid van nederigheid en diensbaarheid.

Integriteit
Ons sal ten alle tye in eerlikheid, opregtheid en integriteit ten opsigte van ons verhoudinge, finansies, tyd, hulpbronne en verantwoordelikhede wandel.

This website is best viewed with Internet Explorer screen resolution @ 1024 x 768 pixels.

Webtuiste ontwerp deur:

© Vanslife.com 2000-2009 all rights reserved